雅本速汇-从欧洲快速汇款到中国,欧洲华人首选汇款回国软件
荷兰问答 收藏本版 已有91人收藏 +发表新主题
查看: 2983|回复: 2

Mijn Covid-19 nieuwsupdates My Covid-19 news updates 我的新冠新闻中心

  [复制链接]

Mijn Covid-19 nieuwsupdates My Covid-19 news updates 我的新冠新闻中心

杨柳青青 发表于 2020-3-30 11:48:52 浏览:  2983 回复:  2 [显示全部楼层] 复制链接
WHO vertelde ons om handen te wassen, niezen te bedekken enz., Maar WHO vertelde ons niet voldoende waarom ze dit deden. Weten waarom dit echter veel nuttiger en belangrijker is. Hier leest u waarom, hoe u maskers / handschoenen correct aan- en uittrekt en meer.

WHO told us to wash hands, cover sneezes etc. but WHO did not adequately tell us why doing them. However, knowing why is a lot more useful and important. Here you can read about why, how to correctly put on and take off masks / gloves, and more.
      
世卫组织让我们洗手,打喷嚏时掩盖口鼻等等,但没有足够地告诉我们为什么这么做。但是知道为什么却是更为重要更有指导意义的。这里你可以看到为什么,如何正确戴和摘口罩/手套,及其它信息。


2020-4-24  Weiger a.u.b. nauw contact te hebben met iemand die geen gezichtsmasker draagt 不要和任何不戴口罩的人密切交流
We weten dat veel geïnfecteerde mensen geen symptomen hebben of nog niet. Weiger a.u.b. nauw contact te hebben met iemand die geen gezichtsmasker draagt. Het hoeven geen professionele maskers te zijn. Hier is waarom, van Durham County Dept of Social Services, North Carolina, VS.

We know many infected people do not have symptoms or do not yet. Please refuse to relate closely with anyone not wearing a face mask. It does not have to be professional masks. Here is why, from Durham County Dept. of Social Services, North Carolina, VS.

我们知道病毒感染者可以无症状或者还在潜伏期。在这种情况下,不要和任何不戴口罩的人密切交流。不用一定是专业口罩。这张图告诉你为什么。来自美国北卡罗莱纳州Durham郡政府。


Source of this: Durham County Dept. of Social Services, North Carolina, USA


2020-4-23  De echte reden om een masker te dragen 戴口罩的真正原因
De echte reden om een masker te dragen
Veel van de verwarring rond maskers komt voort uit de samensmelting van twee zeer verschillende toepassingen
ZEYNEP TUFEKCIJEREMY HOWARDTRISHA GREENHALGH,APRIL 22, 2020, The AtlanticThe Real Reason to Wear a Mask
Much of the confusion around masks stems from the conflation of two very different uses
ZEYNEP TUFEKCIJEREMY HOWARDTRISHA GREENHALGH,APRIL 22, 2020, The Atlantic

戴口罩的真正原因
对口罩是否有用的辩论主要是由于对口罩的两个不同用处的混淆
ZEYNEP TUFEKCIJEREMY HOWARDTRISHA GREENHALGH,APRIL 22, 2020, 《大西洋月刊》


2020-4-10  1,5 meter afstand lang niet genoeg bij sporters 保持1.5米的距离对于走路、跑步、骑车的人来说完全不够
Onderzoek TU Eindhoven: '1,5 meter afstand lang niet genoeg bij sporters'

1.5 meters socail distance is not nearly enough for walkers, runners, and bikers
Research from Eindhoven University of Technology: '1.5 meters distance not nearly enough for athletes'. Based on the preliminary results, the scientists recommend that the distance of people exercising in the same direction in the same line should be at least 4 to 5 meters, for running and slow cycling it should be 10 meters and for cycling at least 20 meters. More details in English can be found here.

埃因霍温理工大学的研究:保持1.5米的距离对于走路、跑步、骑车的人来说完全不够。当一个人在跑步过程中呼吸、打喷嚏或咳嗽时,其唾液颗粒会停留在空气中,然后在所谓的空气“滑流(slip-stream)”的过程中,传播给跟在后面活动的人。比利時大学 KU Leuven与荷兰大学TU Eindhoven合作的研究表明在进行走路、跑步、骑车等活动时,经由飞沫散播病毒的距离远远超出了1-2米。科学家们建议,在同一方向的人在前后一条直线上行走至少应保持4至5米的距离,跑步和慢骑自行车应保持10米,快速骑自行车应是20米。此外, 如要超车,建议在完全不同的车道上进行,并仍保持足够长的距离,例如骑自行车20米。英文的研究成果摘要在这里


2020-4-5  Hoe een land serieus is over Coronavirus Test en quarantaine 一个对这个病毒严肃对待的国家怎样检测和隔离
Hoe een land serieus is over Coronavirus Test en quarantaine | Rachel Maddow | MSNBC. Een interview met Donald McNeil, wetenschaps- en gezondheidsverslaggever voor de New York Times op de Amerikaanse tv van 12 maart 2020.
https://www.youtube.com/watch?v=e3gCbkeARbY

How A Country Serious About Coronavirus Does Testing And Quarantine | Rachel Maddow | MSNBC. An interview with Donald McNeil, science and health reporter for the New York Times on American TV dated March 12, 2020.

美国MSNBC电视台Rachel Maddow,在3月12号,对纽约时报科学与卫生通讯员Donald McNeil的采访。Donald讲述了一个对这个病毒严肃对待的国家怎样检测和隔离。


2020-4-2  Over soorten maskers en je eigen maken met stofzuigerzakken 关于口罩种类和自己用吸尘器口袋做口罩
Over soorten maskers en je eigen maken met stofzuigerzakken
Er zijn grofweg twee categorieën maskers:
- Industriële maskers van bouwmarkten voor slijpen, schuren, enz. En
- Medische maskers voor medische hulpverleners
Industriële druppeltjes kunnen druppels blokkeren, maar geen vloeibare spetters. Medische maskers kunnen beide blokkeren.

Modellen in elke categorie:
- Industrieel: stofmaskers FFP3, FFP2 of FFP1
- Medisch: medische maskers FFP3 of FFP2, chirurgisch masker, medisch masker
FFP3-maskers kunnen 99% van de deeltjes blokkeren, FFP2 94%, FFP1 80%, chirurgisch 80%, medisch zelfs lager.

Medische maskers moeten worden gegeven aan medische hulpverleners en andere eerstelijnsmedewerkers, zoals kassamedewerkers in de supermarkt, bezorgers, schoonmaakpersoneel, chauffeurs voor openbaar vervoer, enz. al. Voor boodschappen zijn industriële maskers voldoende.

Als u geen masker kunt kopen, kunt u er thuis een maken. Het laatste deel van dit artikel vertelt je welke stof je moet gebruiken. Onderzoekers van University of Cambridge hebben een reeks stoffen getest, zie de gemiddelde% filtratie-efficiëntie kolom in het midden van de onderstaande tabel. Stof van stofzuigerzak is het dichtst bij chirurgisch masker.

Om een masker te naaien, toont de volgende video het proces. Let op: je hoeft geen opening in de (blauwe) voering achter te laten.
https://www.youtube.com/watch?v=nkf89reikGU

About masks and making your own masks with vacuum cleaner bags
There are roughly two categories of masks:
- Industrial masks from hardware stores for grinding, sanding, etc. and
- Medical masks for medical workers
Industrial ones can block droplets but not liquid splash. Medical masks can block both.

Models in each category:
- Industrial: FFP3 or FFP2 or FFP1 dust masks
- Medical: FFP3 or FFP2 medical masks, surgical mask, medical mask
FFP3 masks can block 99% of particles, FFP2 94%, FFP1 80%, Surgical 80%, medical even lower.

Medical masks should be given to medical workers and other frontline workers such as grocery store cashiers, delivery men, cleaning staff, public transit drivers, et. al.  For grocery shopping, industrial masks are adequate.

If you are not able to buy a mask, you can make one at home. The last part of this article tells you what fabric to use. University of Cambridge researchers tested a range of fabric, see the mean % filtration efficiency column in the middle in the table below. Vacuum cleaner bag fabric is the closest to surgical mask.
To sew a mask, the following video shows the process. Note that you don't have to leave an opening in the (blue) lining.


关于口罩和自己用吸尘器的口袋做口罩
口罩简单地说有工业用和医用两类。工业用口罩在工业操作时用来防尘,可以过滤颗粒但不能阻挡液体喷溅,主要在硬件店售卖。医用口罩是给医务人员使用的,既可以过滤颗粒也可以阻挡液体喷溅。

工业口罩有FFP3, FFP2, FFP1等类型。医用口罩有FFP3, FFP2, 医用外科口罩和普通医用口罩等类型。FFP3可以阻挡99%的颗粒,FFP2挡94%的颗粒,FFP1和医用外科口罩是80%,普通医用口罩过滤效果比这些都低。

医用口罩应当给前线的医务人员、商店的售货员、送货人员、清洁工、和公交司机等人士佩戴。一般人去买菜,工业口罩就足够了。

如果你买不到口罩,你可以自己做。这篇文章的最后一段对比了不同种布料,参考了英国剑桥大学学者的文章,见上面那个表的中间一列。他们发现吸尘器的口袋过滤效率约86%,和医用外科口罩的89.5%最为接近,可以用来做口罩。缝纫口罩的步骤可以参考上面的视频,蓝色里子上的开口可以省去。


2020-3-31  Lachen, zingen, persoonlijk praten, een maaltijd delen brengen allemaal risico's met zich mee, naast niezen, hoesten en oppervlakte-infecties 除了打喷嚏、咳嗽、接触带病毒颗粒的物体表面之外,和一个人面对面谈话、说笑、唱歌,或者一起吃饭都可能被传染
In een artikel in de New York Times van 3 maart staat: "Een delicaat maar zeer besmettelijk virus, ongeveer 900 keer kleiner dan de breedte van een mensenhaar, verspreidt zich van persoon tot persoon over de hele wereld ... Een virus kan niet verdwijnen overal, tenzij het een lift is met een druppel slijm of speeksel ... Deze slijm- en speekseldruppeltjes worden uit de mond of neus uitgestoten terwijl we hoesten, niezen, lachen, zingen, ademen en praten. Als ze niets raken onderweg belanden ze meestal op de grond of op de grond ... Een persoonlijk gesprek voeren of een maaltijd met iemand delen kan een risico vormen. De Centers for Disease Control and Prevention zeiden dat binnen 6 voet staan risico's zou kunnen inhouden." Er staat ook dat geïnfecteerde mensen zonder symptomen ook anderen infecteren.

Laughing, singing, talking in person, sharing a meal all pose risks, in addition to sneezing, coughing, and surface infections
In a New York Times article dated March 3, it says "A delicate but highly contagious virus, around 900 times smaller than the width of a human hair, is spreading from person to person around the world... A virus can’t go anywhere unless it’s hitching a ride with a droplet of mucus or saliva.... These mucus and saliva droplets are ejected from the mouth or nose as we cough, sneeze, laugh, sing, breathe and talk. If they don’t hit something along the way, they typically land on the floor or ground... Talking face to face or sharing a meal with someone could pose a risk... The Centers for Disease Control and Prevention said that standing within 6 feet could carry risk." It also says that infected people without symptoms also infect others.

纽约时报三月三日的一篇文章指出新冠病毒直径大约为头发粗细的九百分之一,除了打喷嚏、咳嗽、接触带病毒颗粒的物体表面之外,和一个人面对面谈话、说笑、唱歌,或者一起吃饭都可能传播病毒。美国疾病控制与预防中心(CDC) 指出和他人在6英尺即1.83米之内都有危险,没有症状的感染者也传染别人。


2020-3-30  Drie veelgebruikte soorten gezichtsmaskers hergebruike 怎样重用三种常见口罩
Chinese professionals bevelen een methode aan om drie veelvoorkomende soorten gezichtsmaskers te hergebruiken: stofmasker, medisch masker en chirurgisch medisch masker. Ze gebruikten 30 minuten kokend water, een kom, plastic zakken als handschoenen en een haardroger.
https://www.youtube.com/watch?v=vbHZlSlaYwU&feature=emb_title

How to reuse three common types of face mask
Chinese professionals recommend a method to reuse three common types of face mask: dust mask, medical mask, and surgical medical mask. See video above. They used boiling water soaking for 30minutes, a bowl, plastic bags as gloves, and a hair dryer.

怎样重用三种常见口罩
中国有机无机复合材料国家重点实验室给出怎样处理三种常用口罩,使之能够二次使用的方法。见上面视频。

Onderscheidend Covid-19, verkoudheid en gewone griep 区分新冠、伤风感冒和流行性感冒
Onderscheidend Covid-19, verkoudheid en gewone griep   Distinguishing Covid-19, cold and common flu  加拿大广播公司CBC给出的新冠、伤风感冒和流行性感冒的症状对比2020-3-28 Hoe kruidenierswaren en afhaalmaaltijden te behandelen tijdens de pandemie van Covid-19 新冠期间怎样处理超市买回家的东西和餐馆外卖
Hier is de aanbeveling van een huisarts over hoe u boodschappen en afhaalmaaltijden moet behandelen na het winkelen. https://www.youtube.com/watch?v=sjDuwc9KBps&feature=emb_title
How to treat grocery and take-out food during Covid-19 pandemic
Above is a family physician's recommendation on how to treat grocery and take-out food after shopping.

上面这个视频是一位美国家庭医生给出的怎样处理超市买回家的东西还有外卖的建议。


2020-3-25  Een laag zuurstofgehalte in het bloed veroorzaakt een plotselinge verslechtering, vooral bij jonge patiënten 低血氧可致轻症患者病情突然恶化,尤其在年轻人中
Een Chinese intensive care-expert die sinds januari in Wuhan werkt, zei in een interview dat dit virus iets unieks heeft. Mensen met lichte symptomen kunnen een aanzienlijke hypoxemie hebben (tekort aan zuurstof in het bloed). Na ongeveer 10 dagen kan de aandoening plotseling verslechteren en binnen enkele uren de dood veroorzaken. Volgens de Volkskrant vond driekwart van de sterfgevallen in Nederland plaats buiten de intensive care, namelijk thuis, verpleeghuis of normale ziekenhuisafdeling. Mensen met ouderdom en onderliggende medische aandoeningen worden mogelijk niet naar de ICU gestuurd als hun toestand erg slecht wordt. We weten niet hoeveel mensen zonder leeftijd of pre-medische problemen thuis stierven omdat hun toestand zo slecht en zo snel verslechterde. De Chinezen realiseerden zich dat het niet genoeg was om geïnfecteerde mensen met kleine symptomen thuis te laten isoleren, daarom bouwden ze veldhospitaals zodat iedereen kan worden gecontroleerd en indien nodig op tijd naar de intensive care kan worden gestuurd. Volgens de expert in het interview is het doel om de plotselinge verslechtering te voorkomen in plaats van te reageren nadat deze is opgetreden. Isolatie in veldhospitalen kan ook het aantal nieuwe infecties van familieleden, die op hun beurt andere mensen kunnen infecteren, aanzienlijk verminderen.

Tot dusver is ons sterftecijfer nummer vier in de wereld. Om de dood zo veel mogelijk te verminderen, moeten we zoveel mogelijk geïnfecteerde mensen identificeren, mensen met kleine symptomen in veldhospitalen isoleren en controleren, naast de zorg voor mensen met ernstige symptomen in reguliere ziekenhuizen en IC's. New York heeft vier veldhospitalen gebouwd in Javits, Stony Brook, enz. Italië en Spanje hebben ook dergelijke ziekenhuizen gebouwd.
            
Kort gezegd: om het virus onder controle te krijgen en de dood zoveel mogelijk te verminderen,
1. hebben we een GROTE hoeveelheid testkits nodig om alle geïnfecteerde mensen te identificeren
2. moeten we alle geïnfecteerde mensen isoleren op plaatsen met medisch personeel om ze te controleren. Het bouwen van veldhospitalen is hiervoor cruciaal

Low blood oxygen level causes sudden deterioration, especially in young patients
A Chinese intensive care expert who has worked in Wuhan since January said in an interview that this virus has something unique. People with light symptoms may have significant hypoxemia (abnormally low level of oxygen in the blood). After around 10 days, the condition can suddenly deteriorate and cause death in few hours. According to de Volkskrant, three quarters of deaths in the Netherlands occurred outside ICU, i.e., at home, nursing home, or normal hospital ward. People with old age and underlying medical conditions may not be sent to ICU if their condition becomes very bad. We do not know how many people without age or pre-medical issues died at home because their condition deteriorated so bad and so fast. The Chinese realized that letting infected people with minor symptoms to isolate at home was not enough, that's why they built field hospitals so everybody can be monitored and if needed sent to ICU in time. According to the expert in the interview, the goal is to prevent the sudden deterioration from occurring rather than to react after it has occurred.  Isolation in field hospitals can also significantly reduce the number of new infections of relatives, who in turn may infect other people.

So far our death rate is number four in the world. To reduce the death as much as possible, we need to identify as many infected people as possible, isolate and monitor those with minor symptoms in field hospitals, in addition to caring for those with severe symptoms in regular hospitals and ICUs. New York has built four field hospitals in Javits, Stony Brook, etc. Italy and Spain also built such hospitals.            

Bottom line: in order to get the virus under control and reduce death as much as possible,
1. we need LARGE quantity of testing kits to identify all infected people
2. we need to isolate all infected people in places with medical staff to monitor them. Building field hospitals is critical for this

低血氧可致轻症患者突然恶化,尤其在年轻人中
看了一位在武汉前线两个多月的ICU专家的谈话,明白了为什么要建方舱,为什么让轻症在家自己隔离不行。这是因为这个病毒非常独特,很多轻症不发高烧,也没什么其它症状,就是有点肌肉酸痛,动动就累。但是如果测的话会发现血氧比正常低很多,这样下去10天左右,病情突然就会急速恶化,几个小时之内就不行了。这可能也解释了为什么荷兰3/4的死亡发生在医院的ICU之外,也就是在家里、普通病房、或者护理院。荷兰现在的死亡率高居世界第四,想要最大限度地减少死亡,现在最重要的就是1 要有大规模检测,找出所有感染者,2 把轻症的放进方舱,重症送进医院,全都监视起来。这位专家的谈话在https://www.youtube.com/watch?v=3_Gs_--91pw


2020-3-21   Bill Gates gaf zijn mening over de huidige aanpak van Nederland om covid-19 te bestrijden 比尔盖茨谈荷兰的新冠抗疫策略
Bill Gates gaf zijn mening over de huidige aanpak van Nederland om covid-19 te bestrijden. Hij beantwoordde ook 30 andere vragen. Het interview was woensdag via Reddit. Vraag: Wat vindt u van de huidige aanpak die Nederland momenteel hanteert om dit virus te bestrijden? Ze gaan niet volledig op slot, maar proberen het liever op een controleerbare manier te verspreiden om te streven naar "kudde-immuniteit".

Het antwoord van Bill Gates: Het enige model waarvan bekend is dat het werkt, is een serieuze sociaal distanti
ëren aanpak ("shut down"). Doet u dit niet, dan zal de ziekte zich verspreiden naar een hoog percentage van de bevolking en worden uw ziekenhuizen overladen met gevallen. Dit moet dus worden vermeden ondanks de problemen die worden veroorzaakt door de "shut down". Als een land zijn zaken niet onder controle heeft, zullen andere landen voorkomen dat iemand dat land binnenkomt of verlaat. Ik denk dat Nederland uiteindelijk gaat doen wat andere landen doen.
https://www.gatesnotes.com/Health/A-coronavirus-AMA

Bill Gates talks about the Netherlands' approach to Covid-19
Bill Gates gave his opinion on the current approach taken by the Netherlands to fight covid-19. He also answered 30 other questions. The interview was via Reddit on Wednesday. Question: What do you think of the current approach the Netherlands is currently taking to combat this virus? They are not going to a full lockdown but rather try to spread it controllably in order to work towards “herd immunity”.

Bill Gates' answer: The only model that is known to work is a serious social distancing effort (“shut down”). If you don’t do this then the disease will spread to a high percentage of the population and your hospitals will be overloaded with cases. So this should be avoided despite the problems caused by the “shut down”. If a country doesn't control its cases then other countries will prevent anyone going into or coming out of that country. I think the Netherlands will end up doing what other countries are doing. https://www.gatesnotes.com/Health/A-coronavirus-AMA


比尔盖茨谈荷兰的新冠抗疫策略比尔·盖茨:荷兰最终会采取其他国家正在采取的严控措施。中文的报道在https://www.dutchcn.com/thread-29610-1-1.html。英文原文在 https://www.gatesnotes.com/Health/A-coronavirus-AMA


2020-3-18  Handleiding voor behandeling van Covid-19 van Chinese eerstelijnsartsen nu gratis beschikbaar voor alle artsen ter wereld 中国前线医生给全世界医生撰写的详细的新冠医治手册
Jack Ma nodigde Chinese artsen uit de frontlinie van Covid-19 uit om hun ervaringen en aanbevelingen te delen met alle collega's over de hele wereld. De artsen schreven binnen een week een handboek en delen het.
Screen Shot 2563-04-10 at 11.39.17.jpg
Van het First Affiliated Hospital of College of Medicine, Zhejiang University, gebaseerd op ervaringen uit de eerste hand, een handboek over de preventie en behandeling van Covid-19, voor medische professionals over de hele wereld.

Het is in het Chinees, Engels, en zal in het Italiaans, Spaans, Koreaans en Japans zijn. Deel dit met artsen en medische professionals die u kent, voor hun referentie. De Chinese pagina staat op
https://covid-19.alibabacloud.com/zh?from=singlemessage&isappinstalled=0

De Engelse versie is op https://www.alibabacloud.com/zh/universal-service/pdf_reader?pdf=Handbook_of_COVID_19_Prevention_en_Mobile.pdf

Laten we samen het virus bestrijden en de levens van mensen redden.

Covid-19 treatment manual from Chinese front-line doctors now freely available to all doctors in the world
Jack Ma invited Chinese doctors from the front-line of Covid-19 to share their experiences and recommendations to all colleagues around the world. The doctors wrote a handbook within a week and are sharing it.

From the First Affiliated Hospital of College of Medicine, Zhejiang University, based on first-hand experiences, a handbook on the prevention and treatment of Covid-19, for medical professionals in the world.

It is in Chinese, English, and will be in Italian, Spanish, Korean, and Japanese. Please share it with doctors and medical professionals you know, for their reference. The Chinese page is at  https://covid-19.alibabacloud.com/zh?from=singlemessage&isappinstalled=0

The English version is at https://www.alibabacloud.com/zh/universal-service/pdf_reader?pdf=Handbook_of_COVID_19_Prevention_en_Mobile.pdf

Let us fight the virus together and save people's lives.


中国前线医生给全世界医生撰写的详细的新冠医治手册
马云基金会请了很多参与新冠病毒治疗的一线临床医生,花了一星期的时间写了一本医院、医生和护士的治疗护理手册,今天上线。希望大家转给当地的医院和认识的医生做参考。https://covid-19.alibabacloud.co ... ge&isappinstalled=0  在此贴中找到英文版,可直接线上阅读和免费下载手册。意大利语,西班牙语,朝鲜语,和日本语版本的也即将推出。2020-3-14  Meer dan de helft van de Covid-19-patiënten op Nederlandse IC's is jonger dan 50 jaar 半数以上荷兰新冠重症病房患者年龄不到50岁
Zaterdag liggen er tussen de veertig en vijftig coronapatiënten in kritieke toestand op de Nederlandse intensive cares. ‘Meer dan de helft van die patiënten is onder de vijftig jaar. Er zitten ook jongeren bij.’

More than half Covid-19 patients in Dutch ICUs are younger than 50 years of age
On Saturday, between forty and fifty corona patients are in critical condition on the Dutch intensive care units. "More than half of those patients are under fifty years old. It also includes young people. "

荷兰重症监护病房协会(NVIC)主席Diederik Gommers在接受共同日报AD网站采访时说,目前,荷兰重症监护病房中有40至50名荷兰新冠肺炎患者,一半以上不到50岁,还有年轻人。


2020-3-12  Noord-Italië herhaalt de ramp in Wuhan grondig 武汉的灾难此时正在北意大利重演
Noord-Italië herhaalt op dit moment grondig wat er vijf weken geleden in Wuhan is gebeurd. Het aantal ernstige gevallen neemt zo snel toe, maar bestaande patiënten worden niet snel beter, geen bedden of medische apparatuur meer, medische hulpverleners raakten besmet, steeds meer mensen kunnen niet in ploegendienst komen. Het hele medische systeem crasht. Als we hier in Nederland niet dezelfde ramp willen herhalen, moeten we overwegen om nu al dan niet vrijwillig of vrijwillig af te sluiten om de besmetting te stoppen, voordat het te laat is.

Denemarken is het tweede Europese land dat een lockdown tegen coronavirus oplegt. Heel wijs. Wie het eerst vergrendelt, wie krijgt de aandoening als eerste onder controle.

Als de overheid niet op slot gaat, blijf dan thuis, zorg dat je niet in grote problemen komt en geen medische hulp kunt krijgen wanneer je het echt nodig hebt. Vermijd zoveel mogelijk contact met mensen, bescherm uzelf en uw dierbaren.


Northern Italy is thoroughly repeating the disaster happened in Wuhan
Northern Italy right now is thoroughly repeating what happened in Wuhan five weeks ago. Number of severe cases increases so fast yet existing patients do not get better soon, no more beds or medical equipment, medical workers got infected, more and more can't come to shifts. The entire medical system crashes. If we do not want to repeat the same disaster here in the Netherlands, we must consider involuntarily or voluntarily locking down right now to stop the infection spree, before it is too late.

Denmark second European country to impose lockdown against coronavirus. Very wise. Who locks down first, who gets the condition in control first!

If the government does not lock down, stay home, do not get yourself into big trouble, not being able to get any medical help when you really need. Avoid contact with people as much as possible, protect yourself and your loved ones.


北部意大利此时此刻正在完完全全地重复武汉的惨景,重症持续增加,现有重症迟迟不见好转,床位和医疗设备都用尽了,医护人员感染在加剧,越来越多的医护人员不再能上岗,整个医疗系统瘫痪。荷兰没有能力十天盖更多的医院,荷兰若不想重复同样的惨景,是时候考虑封城了,阻止感染再扩大、把医疗系统压垮、造成人道灾难。

丹麦已经全国封城,成为意大利后欧洲第二个这样做的,非常明智,谁先明白谁先控制住!
如果政府不封,就窝家里,不要搞到被感染,到了很严重的时候没有任何医疗资源给你救治。尽量不要再接触他人,保护自己、保护你的家人。

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

0

主题

4

帖子

278

荷兰豆

渔民

Rank: 2

积分
282
最后登录
2021-9-13
幸福Alicia 发表于 2021-3-30 13:40:06 来自手机 显示全部楼层
我在今年8月有考虑来荷兰旅游,不太会英文,你能推荐有中国人的社区吗?未来我考虑定居荷兰

2

主题

472

帖子

1056

荷兰豆

水手

Rank: 4

积分
1528
最后登录
2021-9-17
杨柳青青
 楼主|
发表于 2021-3-30 13:50:55 显示全部楼层
幸福Alicia 发表于 2021-3-30 13:40
我在今年8月有考虑来荷兰旅游,不太会英文,你能推荐有中国人的社区吗?未来我考虑定居荷兰 ...

不好意思,我来的时间很短,还不熟悉荷兰,你要不试试在论坛里问问?
水手

2

主题

472

帖子

1056

荷兰豆

水手

Rank: 4

积分
1528
最后登录
2021-9-17
本站推荐
雅本速汇-从欧洲快速汇款到中国的最佳选择
雅本速汇-从欧洲快速汇款到中国的最佳选择
通过雅本速汇,汇款回国从此变得简单轻松,不再需要操作银行繁杂的汇款手续,不再需要顾虑欧洲及国内双方都要收取的昂贵汇款手续费,不再需要为无从查询汇款进度而担忧,给家人汇款,就跟发个红包一样简单。

用户协议|隐私条款|免责声明|版权声明|手机客户端|归档|小黑屋|荷兰生活网

Copyright © 2013-2021 荷兰生活网   All Rights Reserved.

( 广州雅本通信科技有限公司 粤ICP备16041038号 )