荷兰问答 收藏本版 已有88人收藏 +发表新主题
查看: 2834|回复: 0

Lezenswaardig! Covid-19 en hoe het effectief te weren 必读!怎样有效预防新冠病毒

  [复制链接]

Lezenswaardig! Covid-19 en hoe het effectief te weren 必读!怎样有效预防新冠病毒

杨柳青青 发表于 2020-3-3 15:02:14 浏览:  2834 回复:  0 [显示全部楼层] 复制链接
Voor mijn Covid-19 nieuwsupdates, zie hier. Laatst bijgewerkt op 31-3-2020
For my Covid-19 news updates, see here. Last updated Mar. 31, 2020
我择选的新冠新闻在这里。最近一次更新2020-3-31


Lezenswaardig! Covid-19 en hoe het effectief te weren
Hallo allemaal,
Ik heb het advies van Amerikaanse experts en de virusbestrijdende ervaringen uit China gelezen. Hier is wat ik het belangrijkste vond. Ik heb geen sponsor, ik schrijf dit alleen omdat ik zo weinig mogelijk infecties wil, het helpt andere mensen en het helpt mij ook.

Er zijn hoofdzakelijk drie manieren om besmet te raken:
1. door het nabije niezen of hoesten van een geïnfecteerde persoon, bereiken de virusdragende druppeltjes de ogen of neus of mond van mensen. Lachen, zingen, persoonlijk praten, een maaltijd delen brengen allemaal risico's met zich mee

2. de zeer kleine virusdragende druppels kunnen 10 minuten of langer in de lucht blijven. Op een drukke plaats of in een niet goed geventileerde ruimte kunnen mensen dergelijke druppels inademen

3. de zwaardere virus-dragende druppels vallen op oppervlakken. Daarop kan het virus tot 9 dagen aanhouden, met een gemiddelde van ongeveer 7 dagen. Mensen kunnen zo'n oppervlak en druppels aanraken en vervolgens hun gezicht aanraken

Merk op dat geïnfecteerde mensen die geen symptomen vertonen, ook dergelijke druppeltjes kunnen produceren.

Manier # 1 vraagt om maskers of niet veel uitgaan. Gezien het tekort aan maskers voor professionals, moeten we minder uitgaan

Manier # 2 wordt voorkomen door niet naar drukke plaatsen of naar afgesloten ruimtes te gaan, en door veel ventilatie

Manier # 3 wordt voorkomen door handen te wassen en door zo min mogelijk aanraken van openbare deurkrukken, handgrepen in bussen en treinen, relingen, lichtschakelaars, winkelwagentjes en manden, benzinestationpompen en specerijen in eetgelegenheden, contant geld, ens. Men kan ze ook afvegen met alcoholhoudende ontsmettingsmiddelen om te desinfecteren of latexhandschoenen te dragen.

Was de handen met zeep en water grondig om te desinfecteren. Als er geen water beschikbaar is en de hand niet te vuil is, kan handdesinfecterend middel worden gebruikt. Een handdesinfecterend middel moet 60% of meer alcohol bevatten en is alleen effectief als het volledig droog is na het aanbrengen.

Men kan een eigen handdesinfecterend middel maken door twee eenheden van 90+% alcohol te combineren met één eenheid aloë vera-gel.

Kennis is macht.

Minder uitgaan, geen handdruk, handen wassen, handschoenen dragen, openbare oppervlakken desinfecteren, deze verlagen onze kwaliteit van leven. Maar het is tijdelijk. Door onze kwaliteit van leven tijdelijk op te offeren, helpt u ons eeuwig welzijn in een lange, lange toekomst in stand te houden.

Laten we waakzaam blijven en onszelf en onze geliefden verdedigen.


OUDE MENSEN
Hallo allemaal, stop alsjeblieft met het bezoeken van oude mensen. Ze zijn het meest kwetsbaar. Als het goed is met hen, help dan voedsel voor hen te kopen en naar hun deur te brengen. Maar ga hun huis niet binnen. Op deze manier kunnen ze meer thuis blijven en hebben ze minder kans om besmet te raken.

Op deze manier kunnen we de druk op het medische systeem aanzienlijk verminderen, kunnen reeds besmette mensen beter worden verzorgd en kunnen we eerder weer normaal leven.

Alle verpleeghuiswerkers moeten op het virus worden getest voordat ze naar hun werk gaan, of moeten maskers dragen.


DAG BEZOEK AAN HOSPITAL
Ga niet naar ziekenhuizen. Op die manier verklein je je kans om besmet te raken. Als je moet gaan, moet je je ogen, neus en mond beschermen. Draag
- een chirurgisch masker, zo niet een FFP2- of FFP3-masker, om u tegen druppels te beschermen
- een zwembril om uw ogen te beschermen
- latexhandschoenen omdat oppervlakken die u aanraakt veel druppeltjes hebben. Wees voorzichtig om niet te raak scherpe dingen aan om de handschoenen goed te houden
- een douchemuts of eenmalige regenjas met capuchon. Het verzegelt je haar, omdat het haar druppeltjes kan vangen en uw gezicht raken
- een jas met een glad oppervlak, het heeft een kleiner oppervlak dan pluizige oppervlakken, dus het blijft hangen minder druppels

- Doe uw masker nooit af in het ziekenhuis
- Eet niet in het ziekenhuis. Als je moet eten, zoek dan een plek buiten het ziekenhuis die slechts weinig mensen bezoeken, dus waar de druppels in de lucht worden geminimaliseerd
- Raak nooit uw ogen, neus of mond aan voordat u uw handen wast
- Chirurgische maskers mogen maximaal 4 uur worden gebruikt, FFP2 of 3 maskers gaan langer mee
- Leer de juiste manieren om masker en handschoenen uit te doen zodat vuile delen je huid niet raken. Gooi ze weg in een gesloten bak of een gesloten zak en vervolgens in een bak
- Gebruik na thuiskomst een watje en alcohol om de buitenlaag af te vegen om te desinfecteren
- Neem een warme douche en was andere kleren als u het zich kunt veroorloven


HOE LATEX HANDSCHOENEN EN MASKERS GOED TE VERWIJDEREN
Als u naar een ziekenhuis moet, leer dan de juiste manier om handschoenen en maskers te verwijderen. De volgende zijn van professionals:
Hoe latex handschoenen op de juiste manier te verwijderen
https://www.globus.co.uk/how-to-safely-remove-disposable-gloves

Hoe een chirurgisch masker op de juiste manier te verwijderen
https://www.youtube.com/watch?v=OABvzu9e-hw

Hoe een FFP2- of FFP3-masker correct te verwijderen
https://www.youtube.com/watch?v=zoxpvDVo_NI


MIJN VOORGESTELDE OPLOSSING VOOR HET PROBLEEM
Gebaseerd op wat ik las op nu.nl hebben we op dit moment niet genoeg middelen om tests uit te voeren, de enige manier om infectie te stoppen is vergrendeling. Iedereen behalve noodzakelijk personeel blijft 2 weken thuis, niemand ziet iemand, dit stopt de infectie.

Dit komt omdat mensen zonder voldoende tests niet weten of ze geïnfecteerd zijn of niet, en toch naar hun werk, school, activiteiten, openbaar vervoer, winkels, enz. Gaan. De enige optie is om volledig af te sluiten.

Binnen twee weken, omdat er geen nieuwe infectie is, wordt de druk op het testen hopelijk verminderd en kunnen we tegen die tijd voldoende tests uitvoeren om bijna allemaal bestaande geïnfecteerde personen te identificeren. Over twee weken is het virus op oppervlakken en in de lucht helemaal dood, uitgerust met de kennis over het virus en de preventie ervan, kunnen mensen persoonlijke hygiëne uitvoeren en kunnen we weer normaal leven.

Vergrendeling heeft gevolgen voor de economie, maar het is tijdelijk. Na de crisis herstelt de economie zich.

Voor die geïnfecteerde mensen kunnen we leren van maatregelen uit andere landen, waaronder
- Voeg bronnen toe aan het testen, zodat we bijna allemaal geïnfecteerde individuen kunnen identificeren
- Wijs een subset van ziekenhuizen alleen toe voor de behandeling van coronavirus, dit kan het aantal infecties in ziekenhuizen aanzienlijk verminderen
- Verplaats alle bevestigde patiënten met milde of geen symptomen naar een beschermde plaats, dit kan het aantal nieuwe infecties aanzienlijk verminderen
- Koop grote hoeveelheden beschermingsmiddelen als we dat niet hebben gedaan. Italië heeft dat net gedaanMust read! Covid-19 and how to fend it off effectively
Hi all,
I have read the advice from American experts and the virus-fighting experiences from China. Here is what I found the most important. I don't have any sponsor, I write this only because I want as few infections as possible, it helps other people and it helps me as well.

There are mainly three ways to get infected:
1. to be sneezed upon or coughed at by an infected individual, the virus-carrying droplets reach peoples' eyes, or nose, or mouth. Laughing, singing, talking in person, sharing a meal all pose risks

2. the very small virus-carrying droplets can stay in the air for 10 minutes or longer. In a crowded place or a space not well ventilated, people may breath such droplets in

3. the heavier virus-carrying droplets fall on surfaces. The virus on them may persist for up to 9 days, with an average of around 7 days. People may touch such a surface and droplets and then touch their face

Note that infected people who do not show symptoms may produce such droplets too.

Way #1 calls for masks or not going out much. Given the shortage of masks for professionals, we should go out less

Way #2 is prevented by not going to crowded places or to closed spaces, and by a lot of ventilation

Way #3 is prevented by washing hands and by not touching various public door handles, handles in buses and trains, railings, light switches, shopping carts and baskets, gas station pumps, and condiments in eateries, cash, etc. One can also wipe them with alcohol-containing sanitizers to disinfect, or wear latex gloves.

Wash hands with soap and water thoroughly to disinfect. If no water is available and the hand is not too dirty, hand sanitizer can be used. A hand sanitizer must contain 60% or more alcohol, and is only effective if it is completely dry after applied.

One can make own hand sanitizer by combining two units of 90+% alcohol with one unit of aloe vera gel.

Knowledge is power.

Going out less, no handshake, washing hands, wearing gloves, disinfecting public surfaces, these lower our quality of life. But it is temporary. Sacrificing our quality of life temporarily will help sustain our ever-lasting well-being in a long long future.

Let's stay vigilant and defend ourselves and our loved ones.


OLD PEOPLE
Hello all, Please stop visiting old people. They are the most vulnerable. If it is okay with them, help buy food for them and bring to their door. But do not enter their home. This way, they can stay home more and have less chance to be infected.

This way we can greatly reduce the pressure on medical system, already infected people can be better cared for, and we can go back to normal life sooner.

All nursing home workers must be tested for the virus before going to work, or must wear masks.


DAY VISIT TO HOSPITAL
Avoid going to hospitals. That way you reduce your chance to get infected. If you have to go, you must protect your eyes, nose and mouth. Wear
- a surgical mask, if not a FFP2 or FFP3 mask, to protect you from droplets
- a pair of swimming goggle to protect your eyes
- latex gloves because surfaces you touch have a lot of droplets. Be careful not to touch sharp things to keep the gloves well
- a shower cap or one-time rain coat with hoodie. It seals your hair, because hair may catch droplets and touch your face
- a coat with smooth surface, it has smaller area than fluffy surfaces, so it catches fewer droplets

- Never take off your mask in the hospital
- Do not eat in the hospital. If you must eat, find a place outside hospital that very few people visit, so the droplets in air there are minimized
- Never touch your eyes, nose, or mouth before washing your hands
- Surgical masks should be used for up to 4 hours, FFP2 or 3 masks last longer
- Learn correct ways to take off mask and gloves so dirty parts do not touch your skin. Discard them in a closed bin, or a closed bag and then a bin
- After getting home, use cotton ball and alcohol to wipe outer coat to disinfect
- Take hot shower and wash other clothes if you can afford it


HOW TO PROPERLY REMOVE LATEX GLOVES AND MASKS
If you have to visit a hospital, learn the proper way to remove latex gloves and masks. The following are from professionals:
How to remove latex gloves properly
https://www.globus.co.uk/how-to-safely-remove-disposable-gloves

How to remove a surgical mask properly
https://www.youtube.com/watch?v=OABvzu9e-hw

How to remove a FFP2 or FFP3 mask properly
https://www.youtube.com/watch?v=zoxpvDVo_NI


MY PROPOSED SOLUTION TO THE PROBLEM
Based on what I read on nu.nl, right now we don't have enough resources to perform tests, the only way to stop infection is locking down. Everybody except necessary personnel stays home for 2 weeks, nobody sees anybody, this stops the infection.

This is because without enough tests, people don't know if they are infected or not, and still go to work, school, activities, public transportation, stores, etc. So the only option is to lock down completely.

In two weeks, because no new infection, hopefully the pressure on testing is reduced and we can perform enough tests by then to identify nearly all existing infected individuals. In two weeks, the virus on surfaces and in air is all dead, equipped with the knowledge about virus and its prevention, people can perform personal hygiene, and we can go back to normal life.

Locking down will affect the economy, but it is temporary. After the crisis is over, the economy will recover.

For those infected people, we can learn from measures of other countries, including
- Add resources to the testing, so we can identify nearly all existing infected individuals
- Allocate a subset of hospitals only for treating corona virus, this can greatly reduce the number of infections in hospitals
- Move all confirmed patients with mild or no symptoms into a protected place, it can greatly reduce the number of new infections
- Purchase large quantity of protection supplies if we haven't done that. Italy has just done that必读!怎样有效预防新冠病毒
各位同学,我在两则新闻下面的评论里写了下面这些,是我读了消息来源已经验证过的一位美国病毒老专家的建议写的,也就是说老专家确认了他的建议。我选了其中我认为最重要的内容。

冠状病毒的疫情中,主要是感染者打喷嚏和咳嗽时喷出的颗粒带有病毒,这些颗粒会落到各处,颗粒上的病毒平均能存活一周时间,手接触到这些颗粒后再摸口鼻眼睛,就会感染。感染者触碰过的地方也有病毒。

所以公共场所一要防止别人打喷嚏咳嗽直接喷到自己脸上,人多的地方这些颗粒浓度可能很高所以要尽量避免。和一个人面对面谈话、说笑、唱歌,或者一起吃饭都可能传播病毒。二就是要尽量不触碰各种表面,比如公共汽车火车上的各种扶手拉环,公司教室里的电灯开关,各处的门把手,商店购物车,购物筐,楼梯扶手,滚梯扶手,电梯按钮,加油站的按键和油枪把手,小吃摊上各种共用的调料瓶嘴,硬币纸钞等等等等,如果不得不触碰要么带乳胶手套要么之后尽快洗手。

洗手要用肥皂彻底揉搓全部表面包括指缝,手指侧面和指甲缝,然后冲洗10秒以上。出门在外不能洗手如果有手消用手消,手消要有效需全手都抹到然后风干。给门把、手机、键盘、水杯,桌面等等消毒可以倒些酒精到一个小容器里,用镊子夹棉花球沾着擦拭。酒精的浓度需在60%-75%。戴口罩的一大功用是可以防止自己的手触及口和鼻。

非常时期为了安全起见,见面时不要再握手、贴面等等。请大家沉着积极面对。吃好,睡好,有太阳多晒晒,没有太阳多听听轻音乐,放松心情,这些都帮助提高免疫力。

荷兰人心大还没把病毒当回事,但他们中也有听劝的。有能力的同学请把这些预防措施告诉你的家人和朋友,不论国籍。我们一起共同努力,加油!


关于老人
各位同学,请大家暂时不要再去探访任何老人。他们是最容易受这个病毒伤害的人群。如果他们愿意,帮助他们买生活必需品,送到他们的家门口。但请不要进他们的家门。这样他们可以尽可能地不出门,降低被感染的概率。这样可以大幅降低对全国医疗系统的压力,让已经被感染的人得到救治,让社会生活尽快恢复正常。所有养老院的工作人员上班前要么检查确实没有感染,要么必须戴口罩。


去医院必读
请大家尽量不要去医院,这样会降低被感染的概率。如果你不得不去,请一定保护好你的眼睛和口鼻。请佩戴
- 医用外科口罩,或FFP2,FFP3口罩。它们可以帮助过滤带毒飞沫
- 泳镜,不让带毒飞沫接触视网膜
- 乳胶手套,因为各种表面都可能有带毒颗粒。戴手套要小心不碰尖锐的东西,别把手套扎破
- 塑料浴帽或一次性雨衣。长头发不包上会碰到脸,上面的颗粒可能造成感染
- 光面的外套。光面比绒面接触空气的面积要小,病毒沾染性小

- 在医院里全程不要摘口罩,切记
- 不要在医院里吃东西。可以找医院外面空旷的、人们不常去的地方吃东西,这样空气中有病毒的概率低
- 切记没洗手之前不能碰眼睛和口鼻
- 医用外科口罩每4小时一换,FFP2和FFP3口罩可以用的时间长些
- 学会正确摘掉手套和口罩的方法,不要让污染的地方触碰皮肤。摘下后扔到封闭的垃圾桶,或者放到封闭的塑料袋里扔进一般垃圾桶
- 到家后用棉花球和酒精给外套消毒
- 有条件的话洗个热水澡,清洗和烘干裤子等其它衣物

怎样正确佩戴和摘除乳胶手套和口罩
如果你必须去医院,学会正确摘掉手套和口罩的方法。见下面专业人士的方法和演示:
正确摘乳胶手套  https://www.globus.co.uk/how-to-safely-remove-disposable-gloves
正确摘一次性医用口罩  https://www.youtube.com/watch?v=OABvzu9e-hw
正确摘FFP2或FFP3口罩  https://www.youtube.com/watch?v=zoxpvDVo_NI


如何解除困境我的一点浅见

我在参与nu.nl的讨论中得知当前荷兰没有足够的资源进行新冠测试,在这样的情况下唯一能让病毒停止传播的方法是封城。除了必要的人员外,其他所有人呆在家里两周时间,这期间因为没有人员接触,传染会停止。
这样做是因为没有足够的测试,那些被感染了的人自己不知道,还在上班,上学,上街,活动,坐公交,等等。这就不能阻止病毒传播,唯一方法是完全封步封城。

两周里因为没有新的感染,测试上的压力可以缓解下来,争取把所有现已感染的人测出来找出来。两周后那些空气和各种表面上的病毒都报销了,人们也已经了解了这个病毒的传播和预防方法,每个人注意保护和个人卫生,一切恢复正常。

封城会影响经济,但那是暂时的。疫情过去经济很快会恢复。

对于那些已经感染的人员,我们可以学习其它国家的方法,包括
- 增加足够的资源进行测试,争取把所有已经感染的人找出来
- 把一部分医院化为新冠定点医院,这样可以大幅减少医院里的交叉感染
- 把已经感染但没有症状或有轻微症状的人转移到一个保护的环境里,这样可以大幅降低新的感染
- 购买大批量的抗疫装备和物资,如果我们还没有这样做。意大利刚刚从中国购买了大批抗疫物资


您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

渔民

2

主题

164

帖子

256

荷兰豆

渔民

Rank: 2

积分
420
最后登录
2020-4-1
推荐活动更多
12月1日,电影《冰峰暴》将在荷兰Pathé同步上映
12月1日,电影《冰峰暴》将在荷兰Pathé同步上映
冰峰暴讲述了一位执着于过去的登山女子,临危受命加入了“登山界的传奇者”带领的救援队,前往世界第一高峰珠穆朗玛峰顶寻找雪崩源头。但他们所要面对的不仅仅是恶劣的自然环境,还有暗流涌动的险恶人心

用户协议|隐私条款|免责声明|版权声明|手机客户端|归档|小黑屋|荷兰生活网

Copyright © 2013-2020 雅本传媒   All Rights Reserved.

Powered by Yaband Media( 粤ICP备16041038号-2 )